siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 09 11 Bendruomeninė atgailos malda švenčiant Padėkos už Dievo gailestingumą šventę Šiluvoje
Paskelbta: 2011-09-12

BENDRUOMENINĖ MALDA

Celebrantas: Palaimintasis popiežius Jonas Paulius II Jubiliejiniais 2000 metais, kaip vyriausias Bažnyčios ganytojas, atsiprašė Gerojo Dievo už visas krikščionių padarytas nuodėmes. Švęsdami Dievo Gailestingumo metus, mes taip pat norime čia, Šiluvoje, atsiprašyti Viešpaties už savo, mūsų brolių bei seserų nuodėmes.

Į maldos prašymus atsiliepkime: Viešpatie, būk mums gailestingas!

Atleisk, Viešpatie, už negimusios gyvybės žudymą Lietuvoje, aborto nuodėmę, manipuliaciją embrionais, už vaikų palikimą, už nejautrumą apleistiems vaikams, Tave meldžiame:

Atleisk, Viešpatie, už mūsų ir mūsų brolių bei seserų Lietuvoje nejautrumą vargšams ir atstumtiesiems, už kito asmens žeminimą, Tave meldžiame...

Atleisk, Viešpatie, už mūsų brolių prisidėjimą prie sunkaus nusikaltimo, padaryto mūsų žemėje prieš žydų tautą, Tave meldžiame...

Atleisk, Viešpatie, už mūsų brolių nuodėmes, padarytas kolaboruojant su okupantais, už laisvės kovotojų kankinimus ir žmogžudystes, Tave meldžiame...

Atleisk, Viešpatie, už mūsų tautiečių neapykantą, parodytą kitų tautybių žmonėms: žydams, rusams, lenkams, romams, Tave meldžiame...

Atleisk, Viešpatie, už mūsų brolių ir seserų neskaistumo nuodėmes, už vaikų įtraukimą į šias nuodėmes, už santuokos orumo pažeidimus, šeimų ardymus ir prievartą šeimose, Tave meldžiame...

Atleisk, Viešpatie, už mūsų brolių ir seserų neištikimybę kunigystės ir vienuolystės pašaukimui ir iš to kilusius papiktinimus, Tave meldžiame...

Atleisk, Viešpatie, už Lietuvoje paplitusią alkoholizmą ir narkomaniją, už savo gyvybės nevertinimą ir atėmimą ir už prisidėjimą prie šių nuodėmių, Tave meldžiame...

Atleisk, Viešpatie, už okultizmo, magijos, burtų praktikas, už tikėjimą prietarais, ateities spėjimą ir pasitikėjimą horoskopais, Tave meldžiame...

Atleisk, Viešpatie, už mūsų protėvių, tėvų ir senelių ir mūsų pačių nuodėmes, kurias įvairiais laikais dėl mūsų tautiečių kentė Švč. Tavo širdis, Tave meldžiame...

Celebrantas: Gailestingasis Dieve, meldžiame Tavo atlaidumo malonės mūsų Tautai, kad būtų išgydytos mūsų brolių ir seserų širdys. Kaip palaimintasis popiežius Jonas Paulius II, melsdamasis čia, Šiluvoje, prašė Švč. Mergelės Marijos užtarimo mūsų kraštui, taip ir mes, Dievo Motinos padedami, prašome Šventąją Dvasią nužengti į mūsų tarpą ir nuvalyti mus ir mūsų tautą nuo visų nuodėmės dėmių. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.