siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 09 15 LIGONIŲ IR MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA Šiluvoje baigėsi jubiliejiniai Šilinių atlaidai
Paskelbta: 2009-09-15

Rugsėjo 15-ąją, švenčiant Švč. M. Mariją Sopulingąją, paskutinė Šilinių atlaidų diena Šiluvoje buvo skirta ligoniams ir medicinos darbuotojams. Per 4 tūkst. piligrimų savo motinišku glėbiu tądien apglėbė pati Šiluvos Mergelė, Ligonių Sveikata, užtarianti pas Viešpatį kenčiančius fizines ir dvasines kančias. Atsiliepusieji į Šventojo Rašto kvietimą „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28) ir dalyvaudami įvairiu laiku aukotose šv. Mišiose įvairių negalių kamuojami, juos lydintys globėjai, jais besirūpinantys medicinos darbuotojai, gydytojai, slaugytojos, be savo asmeninių rūpesčių atidavimo Viešpačiui, meldėsi šiomis intencijomis: prašė Švč. M. Mariją išmokyti kentėjimus aukoti Kristui, dėkojo Dievui už Ligonių patepimo sakramentu teikiamas malones ir prašė malonės niekada nepritrūkti vilties. Piligrimų sielovadai visą dieną tarnavo Kauno I dekanato kunigai.

Ką mes darome dėl kitų – šis klausimas, aktualus kiekvienam tikrai Jėzaus mokymu norinčiam sekti krikščioniui, nuskambėjo Kauno kunigų seminarijos rektoriaus mons. Aurelijaus Žukausko pamoksle, kurį jis pasakė 10 val. šv. Mišiose Bazilikoje. „Supanašėjimas – taip būtų galima nusakyti Jėzaus mokymo tikslą. Jėzus supanašėjo su Dievu, vykdydamas jo valią. Krikščionis supanašėja su Kristumi, kai tęsia jo misiją gyventi dėl kitų“, – sakė mons. A. Žukauskas, atkreipdamas dėmesį, jog švenčiamu Jubiliejumi esame kviečiami apsispręsti už 1000 metų mūsų tautoje skelbiamą Žodį ir Dievo karalystę, kur supanašėjimas meilėje būtų mūsų asmeniniu uždaviniu ir įsipareigojimu.

Po Kauno neįgaliųjų moterų kapelos „Atgaiva“ giesmių koncerto aikštėje joje susirinkusieji Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios rektoriaus kun. Kęstučio Rugevičiaus katecheze buvo pakviesti rengtis pagrindinių šv. Mišių šventimui.

 „Pati Marija ir pats Jėzus nori, kad šiandien būtume čia, Šiluvoje. Kas, jei ne Sopulingoji Motina, gali suprasti skausmo apimtą žmogų, padėti tiems, kas nori pagelbėti ligoniams ne tik iš profesinio pašaukimo, bet ir iš širdies“, – jautrų žodį tarė kun. K. Rugevičius. Katechezėje kalbėta apie skausmą, kurį gali sukelti moralinis, emocinis žmogaus orumo pažeminimas – tai gali ateiti ir iš aplinkos, ir iš mūsų pačių vidaus, netekčių. „Kai žmogui iš po kojų slysta pats gyvenimas, Marija ateina padėti, nes ji žino kančios svorį“, – drąsino kun. K. Rugevičius ir kalbėjo taip pat apie Ligonių patepimo sakramentą, kuris visai be reikalo atrodo gąsdinantis ir apaugęs prietarais: Bažnyčia juo ateina į pagalbą išbandymą kenčiančiam žmogui pagal Jėzaus, gydžiusio žmones, pavyzdį.

Vidudienį pradėdamas iškilmingą Eucharistijos liturgiją, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius kvietė melstis už ligonius – pačius silpniausius žmones ir tuos, kurie jiems gelbsti: gydytojus, visą slaugos personalą ir kt. Ganytojas sveikino pavienius maldininkus ir ypač atvykusius į piligrimystę Šiluvoje organizuotai: slaugos ir kt. ligoninių gydytojus, įvairių vyskupijų neįgaliųjų draugijų narius, Marijos legiono grupes, Piligriminio fondo, Maltos ordino narius. Šv. Mišias drauge su arkivyskupu koncelebravo vysk. Jonas Ivanauskas, kiti dvasininkai. Per šias šv. Mišias giedojo Vytauto Didžiojo bažnyčios choras, vadovaujamas Rolando Daugėlos.

„Evangelijos žinios Lietuvai jubiliejus pats brangiausias turėtų būti kenčiantiems žmonėms – Jėzus Kristus atnešė viltį, kurios iki tol nebuvo“, – sakė arkivysk. S. Tamkevičius savo pamoksle, atkreipdamas dėmesį, jog ligos ar negalios gali užsklęsti žmogų savyje, versti pykti ant Dievo – baisiausia, kai „kenčiama be Dievo, be vilties“. Ganytojas kvietė įsižiūrėti į Sopulingosios Motinos kančią prie kryžiaus, kuria ji kartu su Sūnaus kančia prisidėjo prie žmonijos išgelbėjimo. „Palaimintas kenčiantis žmogus, kuris yra su Dievu... Jūsų kančia, vargai daugeliui gali būti išgelbėjimas“, – sakė ganytojas, kviesdamas visus, kurie serga, turi negalią, kenčia, sudėti tai prie Viešpaties kryžiaus ir taip pasitarnauti dvasia sergančiai mūsų tėvynei, žmonėms, praradusiems viltį. Pamoksle ypač dėkota medikams, neįgaliųjų globėjams, visiems, kurie žadina kenčiančių viltį ir rodo tos vilties pagrindą – vienybę su Jėzumi Kristumi.

Pamaldų pabaigoje ligoniams buvo teikiamas specialus palaiminimas: vyskupai ir kunigai, uždėdami rankas ant galvų, meldė ligoniams sveikatos ir vilties.

Vakaro šv. Mišiomis ir Švč. Sakramento procesija į Apsireiškimo koplyčią Šilinių atlaidai buvo užbaigti dėkojant Dievui už malones, kurias Lietuva patyrė švęsdama Evangelijos žinios jubiliejų.

Šilinių dienomis išdalyta per 35 tūkst. komunikantų, Šiluvoje lankėsi apie 100 tūkst. piligrimų. Užbaigdamas Šilinių oktavą arkivysk. S. Tamkevičius nuoširdžiai dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie jų rengimo ir tarnavo jų metu. Tarė ačiū Kauno arkivyskupijos ir kitų vyskupijų kunigams, Kauno kunigų seminarijos vadovybei ir klierikams, Šiluvos parapijos klebonui ir čia tarnaujantiems kunigams, Šiluvos parapijos žmonėms, Kauno paslaugų verslo darbuotojų Profesinio rengimo centro bendruomenei, Raseinių policininkams ir medikams, Marijos radijo bendruomenei, visiems aukotojams ir rėmėjams. Ganytojas ypač pasidžiaugė jaunaisiais savanoriais, jauniausiais seminarijos auklėtiniais ir dėkodamas jiems padovanojo po knygą – šia proga visi paprašyti ypač malda lydėti šiemet įstojusius į kunigų seminariją.

„Baigėsi labai gražios dienos. Per jas tarsi suaugome su Šiluva. Tai brangi dangaus paženklinta vieta. Čia atvykę nori vėl čia sugrįžti“, – sakė Kauno arkivyskupijos ganytojas, džiaugdamasis, kad Šiluva ilgus metus turės padarytus darbus, ir pasidalijo ketinimais Piligrimų informacijos centre pradėti nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją, vieną mėnesio sekmadienį Šiluvoje skirti šeimoms.Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba , el. paštas info@kn.lcn.lt