siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 09 14 Policijos ir priešgaisrinės apsaugos darbuotojų diena Šiluvoje
Paskelbta: 2009-09-14

Rugsėjo 14 d., pirmadienį, Šiluva taip pat sulaukė gausaus piligrimų būrio. Švenčiant Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventę Šiluvoje buvo švenčiama ir Policijos bei priešgaisrinės apsaugos darbuotojų diena ir meldžiamasi ne tik už šių svarbių profesijų pareigūnus, kad juos, atliekančius labai svarbią misiją, Viešpats stiprintų savo malone, bet ir už jų šeimas.

Teisaus gyvenimo Dievo ir žmonių akyse, padėkos už atsivertimo ir atgailos malonę, atsakingumo už žmogų ir kūriniją buvo meldžiamasi nuo pat ryto Šiluvos šventovėse aukotose šv. Mišiose. Tądien piligrimams padėti susitaikyti su Dievu atliekant sakramentinę išpažintį, teikti kitus patarnavimus buvo pasirengę Raseinių dekanato kunigai, kurie, kaip ir kasdien vis kitų Kauno arkivyskupijos dekanatų kunigai, drauge su atvykusiais kitų vyskupijų dvasininkais tarnavo piligrimų sielovadai nuo ryto iki vakaro.

Gausus piligrimų būrys šventė šv. Mišias 9 val. Apsireiškimo koplyčioje. Joms vadovavo Ariogalos klebonas kun. Gintautas Jankauskas, atvykęs su parapijos choru. Pilnoje Bazilikoje 10 val. šv. Mišioms vadovavo Raseinių parapijos klebonas kun. Vytautas Paukštis. Giedojo Raseinių parapijos choras. Kun. V. Paukštis drąsino žmones, kurių širdyse neretai grumiasi šviesa ir tamsa, meilė ir netikėjimas, žvelgti į visoms krikščionių kartoms aktualų Marijos pavyzdį – juk Marijai nebuvo lengviau tikėti nei mums, jos tikėjimas buvo irgi bandomas ir maitinamas šiurkščios gyvenimo tikrovės.

Prieš pagrindines pamaldas aikštėje išsirikiavusiems Lietuvos policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnams, jų vadams katechezę, rengiantis iškiliausiam dienos momentui – Eucharistijos šventimui, vedė Lietuvos policijos vyriausiasis kapelionas kun. Aušvydas Belickas. Kunigas aptarė šv. Mišias, kur Viešpats maitina prie dviejų stalų – Žodžio ir Aukos liturgijos – savo žodžiu ir pačiu savo asmeniu, kur ypatingu būdu susitinkame su Dievo Sūnumi ir visa Švč. Trejybe. Šv. Mišios buvo apibūdintos kaip žmogaus tikėjimo ir gyvenimo įvykis, prikeliantis ir perkeičiantis jį. Katechezėje paraginta skaityti Šventąjį Raštą, kur dažnai simboline kalba, ypač Senajame Testamente, artinama prie dvasinės tikrovės, kur kalba pats Dievas ir veda skaitantįjį į jo paties gyvenimo tikrovę.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius nuoširdžiai sveikino koncelebruojančius vyskupą Joną Ivanauską, keturias dešimtis  brolių kunigų iš visos Lietuvos, taip pat ir atvykusius iš Latvijos. Ganytojas  džiaugėsi ir sveikino drauge su savo darbuotojais atvykusius aukštus pareigūnus – LR Vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį, Lietuvos policijos generalinį komisarą Vizgirdą Telyčėną, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorių generolą Remigijų Baniulį, PD Štabo viršininką Algirdą Debeikį, apskričių policijos ir priešgaisrinės apsaugos vadovus, M. Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto dekaną Saulių Greičių, visus policininkus ir priešgaisrinės apsaugos darbuotojus, taip pat ir Raseinių tikinčiuosius, valdžios žmones, moksleivius, per šv. Mišias giedojusį VRM vyrų chorą „Sakalas“, grojusį VRM reprezentacinį pučiamųjų orkestrą (vadovai Romas Makarevičius ir Algirdas Radzevičius). Arkivyskupas pakvietė visus melstis už atsakingos tarnystės pareigūnus, jų šeimos narius, Evangelijos tūkstantmečio Lietuvoje proga ypač prašyti Viešpaties, kad Dievo žodis prigytų žmonių širdyse.

Pamokslą pasakęs kun. Kęstutis Kėvalas pakvietė pasvarstyti, kas galėtų sustiprinti prigimtinės nuodėmės kupiną pareigūnų darbo kasdienybę, kas gali teikti vilties ją mažinančioje dabartyje. Pamoksle trumpai aptartas popiežiaus Benedikto XVI mokymas apie viltį (enciklikoje „Spe salvi“), atkreipiantis visos, ne tik Lietuvoje, nevilties kankinamos žmonijos dėmesį į tris vilties mokyklas: 1) maldą, kuria užmezgamas ir palaikomas ryšys su Dievu; 2) veikimą į gera – pagal Jėzaus pavyzdį, kuriam sunkumai nebuvo problema skelbti Dievo karalystę; 3) tikėjimą, jog paskutinis žodis priklauso Dievui – žinojimą, kieno rankose esame ir kas išties kuria ir keičia pasaulio istoriją. „Mes esame kviečiami stiprinti save ta viltimi“, –. sakė kun. K. Kevalas – Būkit pasveikinti: jumis didžiuojamės, už jus meldžiamės, kad nesusvyruotumėt. Stiprinkim save malda ir Eucharistija ir, Marijos žodžiais tariant, matysim didžių dalykų, kurių darys mums Visagalis.“

Pabaigoje žodį taręs Vidaus reikalų ministras R. Palaitis dėkojo už gražią šventę pašlovinant Viešpatį ir pagerbiant tuos pareigūnus, nuo kurių priklauso žmonių saugumas. Už policijos ir Bažnyčios bendradarbiavimą dėkojo Lietuvos policijos generalinis komisaras V. Telyčėnas.

„Visi, kurie tarnaujate Lietuvos žmonių saugumui, esate Bažnyčiai labai brangūs“, – prieš suteikdamas ganytojišką palaiminimą sakė jiems arkivysk. S. Tamkevičius, drauge primindamas, kad mes visi, antrojo Lietuvos tūkstantmečio žmonės, turime jausti už tai savo atsakomybę.

Vakaro buvo meldžiama malonės suklydusiems grįžti į prasmingą gyvenimą. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vysk. Jonas Ivanauskas. Pamokslą pasakė Betygalos parapijos klebonas kun. Viktoras Aukštakalnis. Giedojo Viduklės parapijos choras. 


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba , el. paštas info@kn.lcn.lt