siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 09 12 Jaunimo ir šeimų diena Šiluvoje
Paskelbta: 2009-09-13


Rugsėjo 12 d., vasariškai šiltą rugsėjo šeštadienį, gausi minia piligrimų, prieš pagrindines šv. Mišias tarsi jūra užplūdusi aikštę Šiluvoje, šventė Jaunimo ir šeimų dieną. Ši minia tądien buvo ypač jaunatviška – į Šiluvą atvyko daugybė vidurinėse mokyklose besimokančio ar aukštosiose mokyklos studijuojančio jaunimo, šiemet pirmąją Komuniją priėmusių vaikų bei Sutvirtinimo sakramentą – jaunuolių, juos lydėjusių mokytojų, parapijų katechetų, jaunimo grupių vadovų, švietimo institucijų bendruomenių, valdžios žmonių. Dalyvauti šios dienos maldingoje programoje atvyko ir daugybė šeimų su vaikais, sužadėtinių, kurie dar rengiasi priimti Santuokos sakramentą. Atvykstančius į iškilmes jaunieji Kauno arkivyskupijos ministrantai apdovanojo balionais su užrašytais Dievo meilės žodžiais. Atvykusiems piligrimams tądien patarnavo Kėdainių dekanato kunigai; apie dvidešimt jų klausė išpažinčių drauge su talkinusiais kitų vyskupijų dvasininkais, aukojo šv. Mišias.

Besirenkantys į pagrindines pamaldas klausėsi t. Aldono Gudaičio SJ mokymo, skirto jaunimui ir šeimoms. „Nebijokime pažinti Jėzaus, kuris duoda pašaukimus. Dievas kiekvienam turi savo planą. Svarbu tai, ką darau šiandien, daryti iš širdies. Šiandien būkite geru mokiniu, studentu, o rytoj būsite tuo, kam Dievas pašauks“, – tėvas jėzuitas mokė aikštėje išsibarsčiusius, kai kur tiesiog ant žoles būreliais susėdusius jaunuosius Šiluvos piligrimus. Tėvams, kurių dauguma į brangią Marijos apsireiškimo šventovę atsivežė ir savo vaikus, buvo palinkėta daugiau gyvenimo džiaugsmo, dėl karjeros ar pinigų neaukoti savo vaikų ir galimybės matyti juos kasdien gražiai augančius.

Sužadėtiniai ir šeimos turėjo progą iš naujo apmąstyti Santuokos sakramento malonę klausydamiesi kun. Artūro Kazlausko katechezės ir rengdamiesi pagrindinėms šv. Mišioms „Šeima – tai paties Dievo atvaizdas. Santuoka –įsipareigojimas būti Dievo ženklu“, – sakyta katechezėje. Pasak kun. A. Kazlausko, sutuoktinių meilė ir dovanojimasis vienas kitam – tokie patys, kaip Kristaus meilė savo Bažnyčiai, o Dievo – ištikima meilė žmogui. Kaip tik todėl santuoka yra neišardoma; ji – tai ne tik Dievo atvaizdas, bet ir jo ištikimas buvimas su žmogumi.

12 val. iškilmingoje Eucharistijos liturgijoje buvo meldžiamasi už sužadėtinius, šeimas, vaikus ir jaunimą. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, beveik trys dešimtys kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų, taip pat esantys vienuolinių kongregacijų broliais. Arkivysk. S. Tamkevičius sveikino iškilmių dalyvius – VDU, KTU, LŽŪU vadovus ir bendruomenių narius, Kėdainių krašto vadovus bei Seimo narius, Lietuvos katalikiškųjų ir kitų mokyklų jaunimą ir mokytojus, ypač gausias organizuotas piligrimų grupes, atvykusias iš tolimų Lietuvos kampelių, Tikėjimo ir šviesos bendruomenės narius, piligrimus iš Punsko, atlaidų savanorius, arkivyskupijos ministrantus, Kybartų jaunimo chorą, giedojusį per Mišias. „Melskimės už jaunuosius antrojo tūkstantmečio Lietuvos piliečius, kurie kurs Bažnyčios ir Lietuvos ateitį“, – ragino arkivyskupas, kviesdamas šioje maldoje pasijusti viena didele Dievo šeima.

„Šv. Brunonas savo kankinyste paliudijo, koks brangus yra Dievo žodis“, – sakė ganytojas per pamokslą pabrėždamas, kad Bažnyčia su viltimi žvelgia į jaunus žmones, kurie taps gerais ateities kūrėjais, jeigu tik įsileis į savo širdį pasaulio gelbėtoją Jėzų. Ganytojas priminė suaugusiųjų atsakomybę ir jų pavyzdį jaunimui, kaip patys brangina krikščioniškąsias vertybes. Pamoksle iškelta šeimos, mylinčio tėvo ir mylinčios motinos svarba vaikui ir priminta skriauda, kai jis apleidžiamas. Su nerimu kalbėta apie šeimos ateitį – nežinia, kokiu keliu pasuksianti Europa šeimų atžvilgiu. Arkiv. S. Tamkevičius užbaigė pamokslą kreipimusi į Šiluvos Dievo Motiną, kad ji globotų Lietuvos šeimas, vaikus, jaunimą, kad padėtų jiems pamilti Dievo žodį ir juo remti savo jaunystę bei visą gyvenimą.

Vėliau iškilmėje dalyvavę sutuoktiniai buvo pakviesti atnaujinti Santuokos sakramento pažadus. Atnašų procesijoje, be kitų gausių atnašų, buvo nešami vardai vaikų, augančių vaikų namuose, – už juos žmonės buvo kviečiami įsipareigoti kasdienei maldai.

Po ganytojišku palaiminimu pasibaigusių šv. Mišių piligrimai, kaip ir kitomis dienomis, neskubėjo namo. Vieni jų lankė Apsireiškimo koplyčią ar Baziliką su malonėmis garsiu Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslu ar meldėsi prie šios šventovės Ligonių Sveikatos koplyčioje išstatyto Švč. Sakramento. Bazilikoje  vyko sakralinės muzikos koncertas. Koncertavo Rasa Juzukonytė (sopranas) ir Aušra Motuzienė (vargonai).

Tądien Šiluvoje šeimos ir jaunimas arkivyskupijos Šeimos bei Jaunimo centrų buvo kviečiami dalyvauti ir specialioje jiems skirtoje programoje. Iškart po šv. Mišių čia pat, aikštėje, rateliais susėdusios šeimos keliose grupelėse klausėsi ir dalijosi su broliais joanitais, pranciškonais, jėzuitais, benediktinais įvairiomis temomis: apie dialogą poroje ir su Dievu, apie kryžių šeimoje, viltį ir kt. Jaunimas grupelėse bendravo su broliais kapucinais, saleziečiais, marijonais, seserimis asumpcionistėmis, vargdienėmis ir kalbėjosi apie meilę, jos darbus, tikėjimo skydą, jauno žmogaus vilties šaltinius ir kt.

Vėliau Naujosios Sandoros bendruomenė parodė evangelizacinę programą, o muzikuojančių kunigų grupė surengė koncertą.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba , el. paštas info@kn.lcn.lt