siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 09 11 DIEVO ŽODŽIO ŠVENTĖ Šiluvoje
Paskelbta: 2009-09-11


Rugsėjo 11-oji, penktadienis, Šiluvoje buvo išskirtinė diena. Čia buvo švenčiama Dievo žodžio šventė. Per šiuos Šilinių atlaidus, drauge minint Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejų, piligrimų žvilgsniai ypač kreipiami į per ilgus amžius nuo šv. Brunono kankinystės aukos iki mūsų laikų atėjusį Dievo žodį, dėkojant Viešpačiui už malones, patiriamas skaitant Šventąjį Raštą, prašant, kad Biblija visiems krikščionims taptų kasdiene tikėjimo duona. Šią dieną į Šiluvą buvo ypač kviečiamos atvykti Šventojo Rašto maldos grupės, švietimo, kultūros darbuotojai. Sielovados patarnavimus tądien teikė Kauno II dekanato kunigai bei atvykusieji iš kitų Lietuvos vietų. Su Šventuoju Raštu susijusiomis intencijomis buvo meldžiamasi ryto šv. Mišiose Apreiškimo koplyčioje. Šventosios Dvasios įkvėpimo visiems skelbiantiems Dievo žodį buvo prašoma 10 val. šv. Mišiose Bazilikoje. Gausiai dalyvavę maldininkai joms vadovavusio Rumšiškių klebono kun. Egidijaus Perioko buvo paraginti prašyti Viešpaties, kad būtų pripildyti Dvasios ir su džiaugsmu bei drąsa gyventų Dievo žodžiu ir jį skelbtų. Švenčiant Eucharistiją giedojo Babtų ir Panevėžiuko jaunimo choras (vad. Mantvydas Rendis). 

„Šiandien švenčiame Dievo žodžio šventę, kuri skirta apmąstyti istorijoje skambantį Dievo balsą, kuris keičia žmonių gyvenimus ir pasaulio istoriją, kreipdamas ją Dangaus karalystės link“, – per pamokslą kalbėjo kun. Kęstutis Kėvalas, ragindamas būti atvirus Dievo prakalbinimui per savo Žodį, kuris „nėra nuojauta, mintys, bet visa perkeičianti žmogaus gyvenimo patirtis“.

Katechezėje prieš pagrindines šv. Mišias kun. K. Kėvalas kalbėjo apie visos, Bažnyčios švenčiamos, liturgijos centrą ir viršūnę – Eucharistiją. Pasak kun. K. Kėvalo, pats Jėzus yra įsakęs tai daryti savo atminimui, per ją dabar išgyvename Jėzų, kuris ateina mokyti, išgydyti, išgelbėti; Eucharistija – tas valgis, kuris teikia gyvybę, malšina žmogaus troškulį ir ilgesį, jau dabar leidžia ragauti dangaus paguodos. „Jėzus yra čia – besiaukojantis už mus. Jis kviečia tai daryti ir mus. Tada keisis mūsų aplinka, mūsų tėvynė“, – skambėjo katechezėje.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vidudienį vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, dešimtys įvairių vyskupijų kunigų. Giedojo Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios choras (vad. Audrius Petrauskas). Ganytojas sveikino gausius Šiluvos piligrimus, taip pat ir Marijos radijo klausytojus bei šio radijo, švenčiančio 5-erių metų jubiliejų, darbuotojus. Arkivyskupas taip pat pasveikino Kauno paslaugų verslo darbuotojų Profesinio rengimo centro bendruomenę, kuri, kaip ir pernai, gražiai papuošė atlaidams Šiluvos aikštę, o į rugsėjo 11 d. iškilmės atėjo piligrimine eisena pėsčiomis. Šių pamaldų dalyviai dėkojo Dievui už Eucharistijos ir Šventojo Rašto dovaną, o arkivysk. S. Tamkevičiaus dar buvo paraginti melsti viena mintimi – kad Dievo žodis pasiektų pačią žmogaus širdį.

„Prieš 1000 metų mūsų protėviams buvo paskelbtas dieviškasis Apreiškimas“ – kalbėjo pamokslą pasakęs vysk. J. Ivanauskas, iš pradžių atkreipdamas dėmesį į Bažnyčios mokymą apie Apreiškimą – būtiną, norint autentiškai juo tikėti. Komentuodamas Vatikano II Susirinkimo konstituciją „Dei Verbum“, ganytojas pabrėžė jos mintis, jog visas Bažnyčios skelbimas yra Šventojo Rašto gaivinamas ir vedamas, o mes esame pašaukti šį gilų suvokimą paversti savo asmenine gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Pamoksle Šventasis Raštas, pagal dviejų mylinčių šeimos žmonių analogiją, aptartas kaip vienas kitą mylinčių Dievo ir žmogaus pokalbis ir jau pradedama dangiškoji tikrovė. Ganytojas pabrėžė, kad nepakanka Šventąjį Raštą turėti – jį reikia skaityti (tam ganytojas kaip pagalbą rekomendavo naują knygą Stephen J. Binz „Pašnekesys su Dievu skaitant Šventąjį Raštą“; 2009); nepakanka skaityti – juo reikia melstis; neužtenka melstis – juo reikia tikėti ir juo gyventi, antraip „nepažintume Kristaus, maitintumės pigiu religingumu, negalėtume kitiems parodyti, jog Evangelija tikrai yra geroji naujiena, stokotume tikėjimo, vilties ir meilės“. Užbaigdamas pamokslą vysk. J. Ivanauskas ragino: „Visoje savo gyvenimo tikrovėje būkime pasirengę su apaštalu Petru tarti: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu – Dievo Šventasis“ (Jn 6, 68–69).

Vakaro šv. Mišioms už švietimo ir kultūros darbuotojus, katechetus vadovavo arkivysk. Sigitas Tamkevičius. Pamokslą pasakė kun. K. Kėvalas. Giedojo Raudondvario parapijos choras, vad. Ingridos Kliučiūtės.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba , el. paštas info@kn.lcn.lt