siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 09 10 Katalikiškųjų bendruomenių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2009-09-10


Rugsėjo 10-ąją, trečiąją atlaidų dieną, Šiluvoje, be kitų piligrimų, rinkosi tikintieji, dirbantys katalikiškose institucijose ir organizacijose, dalyvaujantys draugijų veikloje, esantys įvairių maldos grupių, bendruomenių nariais įvairiose Lietuvos vyskupijose ar parapijose. Svarbiausioji tos dienos maldos intencija buvo prašyti Viešpaties malonės, kad katalikiškos bendruomenės liudytų gyvą ir tvirtą tikėjimą.

Ryto šv. Mišiose Apreiškimo koplyčioje ir Bazilikoje dėkota Dievui, melsta jo malonės liudyti ir skelbti Gerąją Naujieną, tarnauti Kristaus Bažnyčiai. 10 val. šv. Mišias Bazilikoje aukojęs Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Dainius Lukonaitis priminė, kaip svarbu tikinčiajam melstis ir už netikinčius bei ieškančius Dievo. Pasak kunigo, kiekvienas žino, kas jam parodė tikėjimo kelią, ir pats jausdamas šią dovaną, turi trokšti, kad tikėjimo tarp žmonių būtų daugiau. „Mes žinome, kad Viešpats veikia ir per paprasčiausius žmones“, – sakė kun. D. Lukonaitis, drąsindamas kitiems rodyti savo pavyzdį ir gerumą.

Kodėl žmogui svarbi bendrystė su kitu, ką keičia žmogaus gyvenime buvimas krikščioniškoje bendruomenėje – šiuos klausimus katechezėje prieš šv. Mišias aptarė Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas. „Malda ir bendruomenė – tai tikra Viešpaties galybė“, – sakė kunigas, tvirtindamas, jog kiti mums yra Dievo dovana – nusigręždami nuo kitų, nusigręžiame ir nuo Viešpaties. Bendruomenė gali ugdyti, keisti žmogų, kuris bendruomenėje kitų akimis turi galimybę pažvelgti į save, gydyti savo žaizdas, išsiskleisti kaip asmuo.

12 val. aikštėje, dalyvaujant gausiam būriui maldininkų, prasidėjo iškilminga Eucharistijos liturgija. Jai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, trys dešimtys kunigų. Giedojo jungtinis seserų, seminaristų ir kunigų choras.

Pamokslą pasakęs vysk. R. Norvila skyrė jį bendruomeniškumo temai, iš pradžių pabrėždamas pirmųjų krikščionių laikymąsi kartu – motyvas būti kartu su Mokytoju jiems buvęs netgi svarbesnis už jo padarytus stebuklus. Pasak ganytojo žodžių, pati Dvasia, įvairiais būdais veikdama, sutelkia mus į vienatinį kūną – Bažnyčią, dėl to bendruomenėms svarbu neprarasti ryšio su Bažnyčia palaikant jį su savo vyskupu. Pamoksle pabrėžta, kad, skirtingai nei vartotojiškoje visuomenėje, Bažnyčios bendruomenė moko ne duoti, bet gauti, dėl to joje randasi įvairios tarnystės kitiems. „Švenčiamas Evangelijos tūkstantmečio Lietuvoje jubiliejus tepadeda atrasti, kokia nuostabi Dievo dovana yra išganyman vedanti Kristaus Bažnyčia ir kokia palaiminga yra tikinčiųjų bendrystė joje“, – šiais žodžiais baigė pamokslą vysk. R. Norvila.

Vakaro šv. Mišias Bazilikoje visų krikščionių vienybės intencija aukojo vysk. Jonas Ivanauskas, pamokslą pasakė Ukmergės dekanas kun. Gintautas Kabašinskas. Giedojo Vadžgirio sakralinės muzikos mokyklos choras.

Norintys plačiau pažinti Šiluvos istoriją, pamaldumo tradicijas, gali apžiūrėti naujojo Šiluvos muziejaus eksponatus. Muziejus atidarytas kasdien, nuo 10 val. iki 18 val. Pakeliui į Apsireiškimo koplyčią veikia Kęstučio Dijoko fotografijų paroda „Ne vien duona kasdienė“.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba , el. paštas info@kn.lcn.lt