siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 09 09 Kunigų ir vienuolių diena Šiluvoje. Piligrimų centro pašventinimas
Paskelbta: 2009-09-09


Rugsėjo 9 d., trečiadienį, Šiluvoje buvo švenčiama Kunigų ir vienuolių diena ir dėkojama Dievui už kunigiškojo ir vienuolinio pašaukimo malonę. Abi Šiluvos šventovės – Apsireiškimo koplyčia ir Bazilika buvo gausiai lankomos visą dieną ir ypač kai jose buvo švenčiama Eucharistija. Maldininkų minia atvyko į 10 val. pamaldas Bazilikoje, o 12 val. aikštėje iškilmingai švęstoje Eucharistijoje dalyvavo ne tik Kauno arkivyskupijos kunigai bei čia įsikūrusių pašvęstojo gyvenimo bendruomenių nariai, bet ir dvasininkai bei seserys ir broliai vienuoliai iš kitų Lietuvos vyskupijų bei gausus 3 tūkst. maldininkų būrys.

Prieš pagrindines šv. Mišias katechezę vedęs Jėzaus draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ priminė visiems pakrikštytiesiems skirtą karališkosios kunigystės dovaną, kuri gaunama per krikštą kaip galia ir privilegija. „Melskimės, kad būtume drąsūs priimti šią privilegiją“, – sakė t. G. Vitkus SJ, primindamas Jėzaus kvietimą, kad jo sekėjai, kaip ir jis, pašvęstų save Dievui ir Dievą garbintų visu savo gyvenimu. „Mes oriai dėkokime Auką“, – kviesta katechezėje. – Savo troškimus, laimėjimus, ketinimus – viską sudėkime. Tada bus perkeičiami mūsų gyvenimai ir mes patys.“

12 val. didžiule procesija, skambant Loreto Dievo Motinos litanijai, prie aikštėje įrengto altoriaus atėjo gausus per 7 dešimčių dvasininkų būrys. Procesijai ir vėliau iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, kiti kunigai. Giedojo jungtinis seserų choras, vad. ses. Celinos Galinytės OSB. Sveikindamas kunigus ir vienuolius, arkiv. S. Tamkevičius pakvietė melstis taip pat ir už seminarijų auklėtinius, kad jie vėliau taptų tokiais kunigais, kokių reikia Bažnyčiai (tądien be atlaiduose patarnaujančių Kauno kunigų seminarijos klierikų, į Šiluvą buvo atvykę ir Telšių kunigų seminarijos auklėtinių).

Pamokslą pasakęs vysk. J. Ivanauskas jo pradžioje su dėkingumu Dievui pabrėžė ypač šiais Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais atmintinas daugybės kunigų, vienuolių pastangas, dėl kurių iš kartos į kartą perduodamas Dievo žodis – dažnai sunkiomis sąlygomis, tačiau didžiausia atrama ir jėgų šaltiniu renkantis Kristų, dėl ištikimybės Dievui ir Bažnyčiai nebijant kentėjimų. Pasak ganytojo, ir šiandien kunigams ir vienuoliams „svarbu atgaivinti savo meilę Kristui, kad galėtų parodyti jį kitiems – žavintį, gyvą, mylintį labiau už kitus, nes atidavusį savo gyvybę“. Kunigai pamoksle palyginti su Geruoju Ganytoju: kunigas, kaip ir Evangelijos gerasis tėvas, savo vaikus pažįsta iš tolo, pirmas prie jų skuba, apkabina tikėjimu, viltimi, kasdien kelia Eucharistijos puotą, dalijasi su žmonėmis Dievo gerumu ir išganymo žodžiu. Pasak vysk. J. Ivanausko, tiek kunigai, tiek pašvęstieji broliai ir seserys brangintini ne dėl savo išskirtinių savybių, bet dėl pašventinamosios ir atperkančiosios tarnystės. Tikintieji paraginti įsipareigoti melstis už konkretų kunigą.

Po šv. Mišių arkiv. S. Tamkevičius pašventino naująjį Piligrimų centrą, padėkojo Viešpačiui ir visiems, kurie prie statybos ir kūrimo prisidėjo savo darbais ar rėmimu. Centre atidarytas Šiluvos istoriją atspindintis muziejus.

Tądien piligrimų sielovadoje daugiausia talkino Jurbarko dekanato kunigai. Jie, drauge su talkinančiais kitais keliolika dvasininkų, klausė individualių išpažinčių – daug į atlaidus atvykstančių piligrimų nori pilnutinai dalyvauti Eucharistijoje ir pelnyti atlaidų malonę. Jurbarko krašto kunigai aukojo ir ryto šv. Mišias. Koplyčioje Girdžių ir Vertimų parapijų klebonas kun. Sauliaus Pavalkio vadovaujamose šv. Mišiose buvo dėkojama Dievui už kankinių ir šventųjų gyvenimo pavyzdį.

10 val. Bazilikoje buvo meldžiama kunigų ir vienuolių ištikimybės savo pašaukimui. Liturgijai vadovavęs Seredžiaus klebonas kun. Virginijus Lenktaitis per pamokslą atkreipė dėmesį į neįkainojamą kunigystės dovaną Bažnyčiai ir visam pasauliui, pabrėžė paties Jėzaus išrinkimą būti jo apaštalais ir apgailestavo, kad tikintiesiems labai trūksta šios kunigystės esmės supratimo, priminė pareiga melstis už kunigus ir pašaukimus. Per šias šv. Mišias giedojo Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios choras. Jurbarko dekanas kun. Kęstutis Grabauskas aukojo vakaro šv. Mišias, kurių metu buvo meldžiama pašaukimų į kunigystę ir Dievui pašvęstąjį gyvenimą. Giedojo Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės šlovinimo grupė, Raseinių bardai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba , el. paštas info@kn.lcn.lt