siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 09 08 Prasidėjo didieji Šiluvos atlaidai: LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA
Paskelbta: 2009-09-08


Rugsėjo 8-ąją, Bažnyčiai švenčiant Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę, Šiluvoje prasidėjo didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, kurių pusės amžiaus tradicija, nenutrūkusi ir gūdžiaisiais tautos istorijos laikotarpiais, ir šiandien gyva. Švenčiamos Šilinės, kaip ir pernai minėtas 400 m. Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejus, sutraukia minias tikinčiųjų. Šiemetinės Šilinės švenčiamos drauge minint Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejų. Atlaidų oktava, pradedama rugsėjo 8 dieną, baigsis rugsėjo 15 d. Pagrindinės iškilmės rugsėjo 13 d. (visą programą žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=24).

Pirmąją atlaidų dieną atvykti į Šiluvą buvo ypač kviečiami kariai ir karininkai, savanoriai, partizanai, šauliai, taip pat žemdirbiai, darbininkai, politikai, valdininkai, verslininkai ir žiniasklaidos darbuotojai. Gausiai atsiliepusieji į šį kvietimą, drauge su kitais tos dienos maldininkais, Šiluvoje šventė Lietuvos kariuomenės dieną. Piligrimams patarnavimus teikė Jonavos dekanato kunigai bei atvykusieji iš kitų Lietuvos vietų.

Lietuvos kariuomenės diena pradėta švęsti ryto šv. Mišiomis Apsireiškimo koplyčioje meldžiant Dievą taikos ir ramybės pasauliui, dėkojant Švč. M. Marijai už nuolat patiriamą globą. Kad Lietuva liktų ištikima Evangelijai – tokios malonės melsta 10 val. šv. Mišiose sausakimšoje Bazilikoje. Joms vadovavo ir pamokslą pasakė Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas. Giedojo Jonavos šv. Jokūbo parapijos choras, vad. Virginijos Verikienės. Sveikindamas visus Šiluvos piligrimus, kun. A. Mikitiukas priminė, jog visi čia, Šiluvoje yra tam, kad atsivertų Dievo malonei. Buvo priminta, jog ilgus amžius pagoniškasis žmogus spėliojo, ko Dievas nori iš jo. „Kristus apreiškė mums švelnų, mylintį, tėvišką Dievą, kuris nenustoja mylėjęs net ir nusikaltusio žmogaus“, – sakė kunigas, kviesdamas čia, Šiluvoje, mums šventoje vietoje, apvalyti savo širdis, visa, kas trukdo atsiverti Dievo malonei, visiškai pasitikėti jo gailestingumu.

Prieš pagrindines šv. Mišias, kurios švenčiamos sakralioje aikštėje priešais Baziliką, rikiavosi Lietuvos kariuomenė – tie žmonės, kurie saugo mūsų valstybės nepriklausomybę dabar; iškilmėse dalyvavo ir tie, kurie už tautos laisvę kovojo sunkiomis okupacijos sąlygomis, nepriklausomybės priešaušriu.

Liturginei katechezei vadovavęs kun. Artūras Kazlauskas kariams, gavusiems vadų „Poilsio“ komandą, kalbėjo apie Evangelijos žinios Jubiliejų, kuriuo Lietuvos vyskupai siekia atkreipti dėmesį į Evangeliją – prieš tūkstantmetį gautą džiugiąją, gerąją Naujieną. Pasak kun. A. Kazlausko, Evangelija – ne tik Šventasis Raštas, bet ir pats Jėzus Kristus – gyvas, su mumis esantis asmuo. „Evangelijos žinia – Dievas nori, jog žmogus būtų laimingas. Palaiminti, kurie priima Jėzų iš Nazareto“, – skambėjo katechezėje, raginusioje skaityti Evangeliją ir matyti pasaulį Dievo akimis.

Vėliau prasidėjusioje iškilmingoje Eucharistijoje melstasi už Lietuvos karius, partizanus, šaulius, drauge prašant Dievo globoti Tėvynę. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, 50 kunigų. Giedojo Generolo Jono Žemaičio karo akademijos choras „Kariūnas“ (dirigavo Vytautas Verseckas), grojo Karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestras.

Liturgijos pradžioje arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai pasveikino Lietuvos kariuomenės ordinarą Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Krašto apsaugos ministrę Rasą Juknevičienę, viceministrą Vytautą Umbrasą, Lietuvos kariuomenės vadą generolą Arvydą Pocių, admirolus, visus vadus bei karius, jaunuosius kadetus, kariuomenės kapelionus bei visus atvykusius kunigus bei piligrimus. Ganytojas kvietė melsti Lietuvai šiandien paties svarbiausio – dvasinio pasikeitimo.

Pamokslą sakęs vysk. E. Bartulis pabrėžė, jog šv. Brunono auka atnešta linksmoji Evangelijos žinia – tai šviesa mūsų takui, visaverčiam laisvo žmogaus gyvenimui. „Jėzus nori, kad mes gyventume laimėje – kaip Dievo vaikai“, – sakė kariuomenės ordinaras, linkėdamas kariams prašyti, kad Dievas duotų laisvą, drąsią širdį ir naują dvasią, leistų su meile ir dėkingumu Viešpačiui atlikti savo tarnystę Tėvynei, matyti visų savo atliekamų darbų dvasinį tikslą. Pamoksle raginta tiesti ranką Dievo Motinai, kuri, eidama pirmoji, padės žengti per gyvenimą tikėjimo, meilės ir aukos žingsniais – į amžinybę, tą amžinos meilės puotą, kurią Dievas yra parengęs savo mylimiems žmonėms.

Prieš ganytojiškąjį palaiminimą kalbėjusi ministrė R. Juknevičienė, be kita ko, sakė, jog „tiesa yra stipri, tai liudija ši diena“; ji išreiškė viltį, jog po dviejų laisvės ir taikos dešimtmečių prieiname ribą, kai pasijusime stipresni. Generolas A. Pocius tikino, jog ši diena – padėka Viešpačiui už tai, ką jam asmeniškai bei visiems Lietuvos laisvės gynėjams jis yra davęs. Kariuomenės vadas taip pat padėkojo už kapelionų tarnystę, teikiančią kariams jiems svarbios dvasios stiprybės.

Po šv. Mišių mokyklos stadione Jonavos Šv. Jokūbo parapija organizavo agapę, vaišino piligrimus, jiems patarnavo Jonavos karitiečiai. Bazilikoje karių chorai surengė sakralinės muzikos koncertą.

Vakare Bazilikoje šv. Mišioms vadovavo Panoterių, Bukonių ir Upninkų  klebonas kun. Kastytis Šulčius. Malda Viešpačiui buvo skiriama prašant malonių Lietuvos politikams, valdininkams, verslininkams, darbininkams, žemdirbiams ir žiniasklaidos darbuotojams; visiems Šiluvos piligrimams linkėta išvykti kitokiems, atradusiems savo santykį su Dievo Motina ir visa Bažnyčia.

Visą atlaidų oktavą kiekvieną dieną po pietų 14 val. norintys plačiau pažinti Šiluvos istoriją, pamaldumo tradicijas gali užsukti į kultūros namus ir pažiūrėti salėje demonstruojamą filmą. Nuo pat ryto 8 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje išstatomas Švč. Sakramentas. Taip kasdien atvykę piligrimai gali sau patogiu laiku nuo ryto iki vėlyvo vakaro adoruoti Eucharistinį Jėzų. Nuo 17 val. kasdien piligrimai kviečiami dalyvauti ir Rožinio procesijoje, kuri einama nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką. Kasdien pagrindines Šilinių pamaldas transliuoja Marijos radijas.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba , el. paštas info@kn.lcn.lt