siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 11 Kun. Kazio Gražulio homilija Šiluvoje
Paskelbta: 2008-12-14

Dėkojame už malonę tarnauti Kristaus Bažnyčiai

Homilija pasakyta 2008 m. rugsėjo 11 d. 9 val. šv. Mišiose Apsireiškimo koplyčioje Šiluvoje

Padėka Dievui už malones kyla iš žmogaus ir šiandien eina per Švč. M. Mariją į dangiškajį Tėvą – Kūrėją bei jo Sūnų.
Pagrindinis žmogaus susitikimas su Dievu išsipildė Kristuje. Visagalio Dievo Sūnus, tapęs žmogumi iš Mergelės Marijos, yra vienintelis ir pagrindinis tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Kaip sako Šventasis Raštas, „vienas yra Dievas ir vienas žmonių tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus“ (1 Tim 2, 5). Tai tiesa, kurios negalime užmiršti arba aplenkti. Marijos garbinimas Jėzaus reikšmės nesumenkina, net jeigu jis būtų lydimas ir kilnaus pasiryžimo garbinti jo motiną. Popiežius Pijus X primena: jokios kitos pagarbos Marija labiau netrokšta ir jokia kita jai labiau nepatinka, kaip tai, kad mes Jėzų pažintume ir pamiltume.

Marija yra Bažnyčios Motina. Paskutinis dalykas, kurį Jėzus įsteigė prieš mirdamas ant kryžiaus – tai Marijos ir Jono bendruomenė, motinos ir sūnaus bendruomenė. Iš šios pirminės Bažnyčios ląstelės, įkurtos po kryžiumi, išsirutulios visas Bažnyčios organizmas (plg. U. Baltazaras).

Šventasis Tėvas Paulius VI Mariją paskelbė Bažnyčios Motina. Pasakojama, kad kažkuris teologas priminė popiežiui vieno Bažnyčios Tėvo žodžius, sakančius, jog Kristaus palaidojimo laikotarpiu visas Bažnyčios tikėjimas susikaupė Marijos širdyje. Popiežius Paulius VI suprato, kad Mariją reikia paskelbti Bažnyčios tikėjimo Motina. Marija seka Kristumi visur, kur tik jis eina, nevėluodama, neprarasdama laiko.Todėl ji yra tikėjimo pavyzdys.

„Aplinkybės, kurioms esant buvo paskelbta Marijos motinystė, rodo įvykių svarbą – juk pats Išganytojas paskyrė savo motiną šiai misijai. Tuo metu, kai buvo bebaigiantis savo išganymo darbą, Jėzus ištarė svarbiausius žodžius savo motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ ir mokiniui: „Štai tavo motina!“ Evangelistas atkreipė dėmesį kad paskelbęs šiuos žodžius sušuko: „Atlikta!“ Jo motina buvo paskutinė dovana, kurią Jis atidavė žmonijai, kaip savo aukos vaisių“ (popiežius Jonas Paulius II).

Kaip visos žmonijos išgelbėtojas, Jis troško Marijos motinystės visuotine prasme.Todėl jis išsirenka Joną, kurį mylėjo kaip visų mokinių simbolį ir leidžia jam suvokti, kad jo dovana – Motina yra ypatingos Dievo meilės dovana, nori Jį sekti kaip mokiniai, t. y. visi krikščionys ir visa žmonija (plg. Jonas Paulius II).

Popiežius Lenos XIII pasakė, kad pagal nesiliaujantį Bažnyčios įsitikinimą Kristus Jono asmenyje pažymėjo visą žmonių giminę, ypač tuos, kurie yra susiję su Jo tikėjimu. Po kryžiumi jis visą žmonių giminę patikėjo Motinos priežiūrai ir globai.
Marijos motiniškame veide krikščionys atpažįsta ypatingiausią Dievo gailestingumo ir meilės išraišką, kuri su motinišku tarpininkavimo atskleidimu leidžia geriau suprasti paties Dievo tėvišką rūpestį ir gerumą. Marijos motinystė nėra tik individuali. Ji turi visuotinumo pobūdį, kuris atskleidžiamas Marijos, Bažnyčios Motinos, titulu. Kalvarijoje ji buvo iš tiesų sujungta su savo Sūnaus auka, Sūnaus, kuris jau įsteigė Bažnyčią. Motiniška širdis atsidavė Sūnaus valiai „tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytus Dievo vaikus“ (Jn 11, 52).

Kentėdama už Bažnyčią Marija tapo verta tapti Motina visų Sūnaus mokinių. Galime sakyti, nuo momento po kryžiumi Marija atspindi visą Bažnyčią ir visą jos lemtį. Jų ypatingą ryšį ir neastiejamumą įžvelgėme Jono Apokalipsėje: „saule apsausta moteris, po jos kojų mėnulis, ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apd 12, 1). Ką reiškia Jono regėjimuose matytas ženklas? Kas yra ši saulėtoji moteris? Nėra abejonės, kad ji visų pirma reiškia Mariją, esančią vienybėje su Bažnyčia. Šios moters vaikai, „kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugoja Dievo liudijimą “ (Apd 12, 17), yra visi atpirkti ir Kristui ištikimi žmonės.

Ir vis dėlto saulėtoji moteris kaip bendruomenė neišsisemia. Jos pagimdytas berniukas, turėjęs „valdyti visas tautas geležine lazda“ (Apd 12, 5), aiškiai yra Kristus. Jei taip, jo gimdytoja ana saulėta moteris, yra Marija, nes juk ji pagimdė Kristų, o Kristus įkūrė Bažnyčią. Matome, kad Bažnyčia ir Marija Jono regėjimuose susijungė į vieną saulėtos moters reginį.

Šitaip užsimezgė ypatingas ryšys tarp Motinos ir Bažnyčios. Gimstanti Bažnyčia iš tiesų buvo jos Sūnaus Kryžiaus ir Prisikėlimo vaisius.

Taigi tarnystė Dievui – svarbiausias kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias. Tarnauti Kristaus Bažnyčiai – kiekvieno žmogaus išskirtinė gyvensena ir laikysena nūdienos pasaulyje.

Kartu galima sakyti, kad Bažnyčia yra tam, kad saugotų Marijos tikėjimą ir viltį, kuri niekada nesumenkino meilės apreiškimo. Tam mums ir duota Marija. Be jos netikėtume, jog Dievas yra meilė, kad kančia ir mirtis gali būti kartu su Dievu, kuris yra meilė. Be jos tematytume kryžiaus papiktinimą.

Todėl melskime Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu ir visi kartu prašykime užtarimo, kad su džiaugsmu galėtume tarnauti Kristaus Bažnyčiai.