siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 10–13 VšĮ paslaugų verslo profesinio rengimo centro bendruomenės piligriminis žygis į Šiluvą
Paskelbta: 2008-09-16

Rugsėjo 10–14 dieną VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro bendruomenė keliavo į Šiluvą. Žygyje dalyvavo įstaigos vadovai, mokytojai ir mokiniai. Rugsėjo 10 d. ryte 52 žygio dalyviai rinkosi į Centro koplytėlę, kur jų išlydėti atvyko Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, kun. Gintaras Vitkus SJ, Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Kauno valstybinio akademinio dramos teatro vadovas aktorius Egidijus Stancikas. Netrukus spalvinga eisena pajudėjo Kauno gatvėmis, vėliau keliauta panemune. Vakarop buvo pasiektas pirmosios dienos tikslas – Vilkija.. Čia sutiko Kauno r. savivaldybės vadovai. Bažnyčioje vysk. J. Preikšas, kunigai Gintaras Vitkus SJ ir Vaidas Lukoševičius SJ aukojo šv. Mišias.

Antrąją dieną buvo pasiekta Ariogala. Ten labai svetingai priėmė parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas. Trečiąją dieną Kaulakiuose buvo švenčiamas Sutaikinimo sakramentas, dalyvauta šv. Mišiose.

Rugsėjo 13-ąją atkeliauta į Šeimų šventę jubiliejiniuose Šiluvos atlaiduose. Prie miestelio ribos pasitiko visi centro darbuotojai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių negalėjo keliauti visas keturias dienas. Drauge dalyvauta pagrindinių šv. Mišių šventime, kuriam vadovavo Vilniaus vyskupas augziliaras Juozas Tunaitis, koncelebravo daug Vilniaus arkivyskupijos kunigų.

Šia piligrimine kelione VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras įprasmino ir paminėjo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų. Kiekvienas kelionės dalyvis Dievo Motinai atvėrė savo širdį. Širdį, kuri pilna jaunatviško veržlumo, svajonių, galbūt nusivylimų ir skausmo. Palikus savo kasdienybės rūpesčius, atrasta šimteriopai daugiau – ramybės, motiniškos meilės ir šilumos. Kelionėje buvo skaitytas Dievo Žodis, medituota, kalbėtas Rožinis, apmąstytas Kryžiaus kelias, giedota. Visą kelionės laiką lydėjo jėzuitų kunigų ir vyskupo dvasinė globa.

Nerijus Pipiras

Iš dalyvių liudijimo: Prisiglaudę prie Motinos kojų, pajutome kupiną meilės Jėzaus žvilgsnį, skirtą kiekvienam iš mūsų, atėjusiam galbūt su skaudamomis kojomis, atnešusiam savo dienų naštos likučius, trokštančiam savo našta pasidalyti. Jutome, kaip į „išstatytus“ indus Viešpačiui plūstelėjo nuoširdumo, tikrumo, šilumos ir ramybės banga.