siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 15 Šiluvos Jubiliejus baigtas PADĖKOS ŠVENTE
Paskelbta: 2008-09-15

Rugsėjo 15-ąją, švenčiant Švč. M. Mariją Sopulingąją, baigėsi jubiliejiniai Šilinių atlaidai. Į Padėkos šventę Šiluvoje atvykti buvo kviečiami po visą pasaulį pasklidę tautiečiai, kurių dalis savo bendruomenėse taip pat šventė ar tebešvenčia Šiluvos Jubiliejų. Į protėvių, tėvų žemę šią dieną kaip Šiluvos piligrimai atvyko JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos, Australijos, Lenkijos, Rusijos šalyse gyvenančių lietuvių, atvažiavo jaunimo ir parapijų chorų, užsienyje tarnaujančių dvasininkų, vienuolių, Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovų. Piligrimams sielovados patarnavimus teikė Raseinių dekanato kunigai.

10 val. šv. Mišiose Bazilikoje, meldžiant drąsos ir stiprybės misionieriams ir savanoriams, besidarbuojantiems Lietuvoje ir visame pasaulyje, šv. Mišias aukojo LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas. Celebravo dabartinėje Kaliningrado srityje tarnaujantys kan. Anupras Gauronskas (Karaliaučius), kun. Andrius Eidintas (Tilžė), kiti dvasininkai. Giedojo Karaliaučiaus jaunimo choras. Prelatas pasveikino visus, dirbančius misionierišką darbą lietuvių etninėse žemėse ir už jos ribų, visus atvykusius piligrimus, siekiančius šia kelione atnaujinti savo tikėjimą. „Tai tikėjimas silpnųjų, kad pritrauktų Dievo visagalybę“, – sakė dvasininkas, primindamas Švč. M. Marijos asmens pavyzdį. Prelato pasakytos homilijos žodžiais, Šiluvos Jubiliejus patvirtina Marijos vaidmenį Bažnyčioje, padeda atskleisti Dievą žmonėms; čia, Šiluvoje, buvusi parodyta kristocentriškoji kryptis tautos gyvenimui. Prel. E. Putrimas su padėkos žodžiais paminėjo daugybės kraštų bendruomenių pastangas švęsti Jubiliejų (ypač gausiai ir iškilmingai Kanadoje, Los Andžele ir kt.) ir atkreipė dėmesį, jog tai padėjo atgaivinti tikėjimą, maldingumą, bendruomeniškumą, o švenčiamos iškilmės svetur šia proga suburia ne tik tautiečius, bet ir vietos ganytojus, tenykščius gyventojus.

Pasirengti Eucharistijai aikštėje susirinkusiems maldininkams padėjo klieriko Nerijaus Šmerausko katechezė, kurioje, be kita ko, patikinta, jog maldos drauge, giesmės, žodis ir kt. pakylėja prie Dievo ir priartina vienus prie kitų. „Visi keliai, kurie veda į Šiluvą, tebus sujungti į vieną kelią, vieną Tiesą ir vieną gyvenimą Kristuje“, – linkėta katechezėje.

Padėkos šventės iškilmingoje Eucharistijos liturgijoje buvo meldžiamasi už viso pasaulio lietuvius. Piligrimus, ypač įveikusius tikrai netrumpus kelius į Šiluvą, užsienio lietuvių sielovadoje tarnaujančius dvasininkus, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkę p. Reginą Narušienę pasveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, vėliau vadovavęs liturgijai ir pasakęs homiliją. Šv. Mišias koncelebravo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, prel. Edmundas Putrimas, kiti dvasininkai. Per šv. Mišias patarnavo ir Evangeliją giedojo diak. Kazimieras Ambrozaitis iš JAV.

Arkiv. S. Tamkevičius pasakė homiliją iš pradžių primindamas sovietmečiu užsienio lietuvių parapijose keliavusią Fatimos Marijos skulptūrą, maldas už Lietuvos laisvę ir šios skulptūros sugrįžimą į jau laisvą tėvynę. „Šiandien turime laisvą nepriklausomą Lietuvą ir kasdien bandome tą laisvę įtvirtinti“, – sakė arkivyskupas, apgailestaudamas, kiek dar daug trūksta iki tikrojo – dvasios – išlaisvinimo, išsivadavimo iš pražūtingų priklausomybių. Ganytojas padėkojo tautiečiams už jų pastangas, kad Lietuva neliktų užmiršta pasaulio lietuvių bendrijoje, kad jos pavergimo faktas buvo nuolat keliamas į viešumą. Homilijoje pakviesta melstis už visos tautos ir Bažnyčios Lietuvoje dabartį ir ateitį, imtis atsakomybės, nebijoti nūdienos sunkumų bei kančios.

Bendruomeninė malda buvo kalbama keliomis kalbomis, pamaldose giedojo Punsko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios choras. Atnašų procesijoje išeivijos lietuvių vardu Punsko lietuviai atnešė popiežiaus Jono Pauliaus II paveikslą, dovanojamą Dvasiniam centrui Šiluvoje.

Šv. Mišių pabaigoje žodį taręs prel. E. Putrimas 40-yje pasaulio šalių išsibarsčiusių lietuvių ir sudarančių vieną bendriją vardu padėkojo arkivyskupui už pakvietimą ir specialią dieną jubiliejiniuose atlaiduose. Prelatas taip pat padėkojo chorams, visiems atvykusiems tautiečiams, taip pat ir tiems, kurie liko savo kraštuose, bet buvo suvienyti maldos. „Tegul Marijos žodžiai Šiluvoje prieš 400 metų šiandien skamba, atgaivina ir numalšina mūsų dvasinį badą“, – sakyta pabaigoje prašant Dievo Motinos išsaugoti Kristaus Evangeliją ir pagarbą savo tautai.

Prieš suteikdamas ganytojišką palaiminimą arkiv. S. Tamkevičius tarė nuoširdų padėkos žodį iš svetur atvykusiems lietuviams, jų chorams, padėkojo dešimt Jubiliejaus dienų Šiluvoje talkinusiems jauniesiems savanoriams, Kauno kunigų seminarijos klierikams, Jono Pauliaus II namų, arkivyskupijos kurijos darbuotojams, Šiluvos mokyklos direktoriui ir kultūros namų darbuotojams, tvarką saugojusiems policininkams, ypač gražiai aikštę be atlygio papuošusiems Kauno prekybos ir verslo mokyklos floristams, Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai, „Marijos radijui“, padėkojo visiems rėmėjams Lietuvoje ir užsienyje, supažindino su numatomais tolesniais Šiluvos atnaujinimo darbais ir išsakė tikėjimą, jog visus juos pavyks įgyvendinti.

Po pagrindinių pamaldų arkiv. S. Tamkevičius pašventino Piligrimų ir informacijos centro pamatus Šiluvoje.

Agapėje mokyklos stadione koncertavo Punsko ir Seinų krašto saviveiklininkai (iš šio krašto atvyko 250 choro dalyvių bei jaunųjų šokėjų).

15 val. konferenciją aikštėje pagal Evangelijos žodžius „Štai tavo motina!“ (Jn 19, 27) vedė ses. Ignė Marijošiūtė MSV, šiuose žodžiuose ir įvykiuose kvietusi atrasti Marijos motiniškumą, Jėzaus jai pavestą ir skiriamą apglėbti visiems žemės vaikams.

Vakaro šv. Mišiose Bazilikoje buvo meldžiamasi, kad visos tautos šlovintų Viešpatį. Liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičius.

Per Jubiliejaus iškilmių dienas Šiluvoje apsilankė iki 150 tūkst. maldininkų, daugybė jų pasinaudojo visuotinų atlaidų malone, priėmė šv. Komuniją (išdalyta 56 tūkst. – dukart daugiau nei pernai – komunikantų). Vyriausiasis iškilmių ceremoniarijus buvo kun. Algimantas Žibėnas (Šiaulių vyskupija). Kasdien prieš pamaldas ir jų pabaigoje informaciją maldininkams teikė, liturgiją aiškino kun. Artūras Kazlauskas (Kauno arkivyskupija). Šiluvoje kasdien sielovadinius patarnavimus teikė ne mažiau kaip 100 kunigų, patarnavo 30 seminaristų, organizaciniuose rūpesčiuose talkino 50 savanorių. Informacijos palapinės stenduose Lietuvos vyskupijos supažindino su svarbiausiomis šventovėmis, čia tekstais ir nuotraukomis, kita vaizdine medžiaga atspindėta Bažnyčios tarnystė socialinėje, karitatyvinėje, jaunimo ugdymo, dvasingumo puoselėjimo srityse.

Kauno arkivyskupijos ganytojo žodžiais, Jubiliejuje, jo palaimingose dienose, ypač tiems, kurie čia, Šiluvoje, susitaikė su Dievu, svarbiausia išlieka Šiluvos Marijos žinia – raginimas rimtai pradėti gyvenimą su Kristumi.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, el. paštas info@kn.lcn.lt