siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 11 KATALIKIŠKŲJŲ BENDRUOMENIŲ ŠVENTĖ ir Ekumeninės pamaldos Šiluvoje
Paskelbta: 2008-09-11

Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, Šiluva, laukianti didžiųjų sekmadienio iškilmių, pasitiko daugybę piligrimų, tądien susirinkusių į Katalikiškųjų bendruomenių šventę. Ši diena buvo Lietuvos katalikiškų institucijų, organizacijų, bendruomenių, taip pat Telšių vyskupijos tikinčiųjų bendruomenės ir jos ganytojo vyskupo Jono Borutos SJ bei kunigų, drauge su Kauno arkivyskupijos Ukmergės dekanato dvasininkais tarnavusių maldininkams, piligrimystės laikas. Minia atvykusiųjų dalyvavo aikštėje vidudienį aukotose pagrindinėse šv. Mišiose. Po pietų toje pat aikštėje, pirmąkart Marijos apsireiškimo palaimintoje Šiluvos žemėje, vyko Ekumeninės pamaldos, kuriose drauge meldėsi kelių krikščioniškų Bažnyčių vadovai ir bendruomenių atstovai. Svarbiausios dienõs intencijos siejosi su malda už katalikiškųjų bendruomenių dvasinį atsinaujinimą ir dalyvavimą Bažnyčios misijoje, už krikščionių vienybę, prašyta malonės suvokti krikščioniškąjį pašaukimą liudyti ir skelbti Gerąją Naujieną.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vidudienį vadovavo vysk. J. Boruta SJ, koncelebravo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, kiti dvasininkai. Pamokslą pasakęs vysk. J. Boruta SJ aptarė, jo žodžiais, išties įspūdingą Šiluvos istoriją, priminė kan. M. Sviekausko užrašytą Marijos apsireiškimo paliudijimą, pabrėžė lietuvių katalikų pastangas laikytis savo tikėjimo tradicijos, kaip piligrimams keliauti į Šiluvą, kurioje nuo senųjų, žemaičių, laikų, per sovietmečio išbandymus iki mūsų dienų tebevyksta atgimimo stebuklas. Ganytojas sakė, kaip svarbu Šiluvoje apvalyti sąžinę, išsinešti supratimą, kad Marija šiandien nori parodyti mums Kristų, jo Evangeliją, teikia išminties ir pataria, kad visas asmenines ir pasaulio problemas įmanu išspręsti atsigręžus į Kristaus Evangeliją ir su ja einant gyvenimo keliu.

Šių pamaldų pabaigoje jų dalyviams buvo suteiktas ganytojiškas palaiminimas, arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai visiems padėkojo, be to, prisiminė ir žmones, kurie yra atšalę nuo tikėjimo ar jam abejingi, išsakė viltį, kad Šiluvos Dievo Motina ir juos patrauks prie savo Sūnaus.

Ekumeninėms pamaldoms dvasiškai pasirengti padėjo prieš jas vykusi kun. Kęstučio Rugevičiaus konferencija, kurioje ekumenizmas apibūdintas kaip vienybės ilgesys ir maldos troškimas, pabrėžta, kad svarbu pažinti skirtingų Bažnyčių dovanas, gerus darbus, indėlį skleidžiant Dievo karalystę žemėje, sprendžiant visuotines problemas, o kiekvienai Bažnyčiai ir kiekvienam žmogui svarbiausia širdies ir gyvenimo vienybė su Jėzumi.

16 val. bazilikoje Ekumeninės pamaldos pradėtos katalikiška giesme ir arkiv. S. Tamkevičiaus sveikinimo žodžiu į Šiluvą atvykusiems krikščioniškų bažnyčių ir bendrijų  vadovams ir nariams. Šį susirinkimą arkiv. S. Tamkevičius pavadino tikru stebuklu, nes, pasak jo, „toje vietoje, kur prieš keturis šimtus metų vyko krikščionių tarpusavio žiaurūs vaidai, šiandien bendrai maldai susirinko beveik visų mūsų šalies krikščioniškų bažnyčių atstovai“. Tai buvo Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis,  Stačiatikių bažnyčios kunigas Vitalijus Karikovas, Vokietijos lietuvių liuteronų bažnyčios kunigas Valdas Žielys, Nidos liuteronų parapijos klebonas kunigas Jonas Liorančas, Vilniaus liuteronų parapijos vikaras kunigas Ričardas Dokšas, liuteronų Bažnyčios diakonas Juozas Mišeikis, Lietuvos jungtinės metodistų Bažnyčios kunigas Giedrius Jablonskis ir Bažnyčios vadovas superintendentas Johnas Campbellis, krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorė Andželika Krikštaponienė, Lietuvos biblijos draugijos vykdomasis direktorius Mykolas Mikalajūnas.

Pamaldose krikščioniškų konfesijų nariai skaitė Šventąjį Raštą, išsakė bendruomeninius maldavimus, linkėjo ramybės, drauge kreipėsi į Viešpatį „Tėve mūsų“ malda, šlovino Viešpatį giesme: giedojo jungtinės metodistų bažnyčios nariai, stačiatikių giedotojai. Homiliją pasakęs liuteronų vysk. M. Sabutis kvietė visus, esančius Kristaus Bažnyčia ir pašventintus Tiesa, apmąstyti, ką reiškia buvimas drauge Šiluvoje, kuri tądien, kitaip nei prieš 400 metų, tapo santaikos vieta. Buvo primintas Kristaus įpareigojimas visiems dalytis, nešti Kristaus, kuris savo kryžiumi atidavė visą, o ne dalį savo dievystės, garbės, širdies, meilę. Vysk. M. Sabutis padėkojo už galimybę drauge pasimelsti Šiluvoje ir apmąstyti savo Bažnyčios atsakomybę, drąsino būnant vienybėje su Kristumi daryti visa, ką galima drauge padaryti.

Padėkos žodyje arkiv. S. Tamkevičius šį maldos susirinkimą pavadino vienu reikšmingiausiu Šiluvos istorijos įvykiu, palinkėjo augančio ir stiprėjančio tarpusavio meilės ryšio, kad krikščioniškas gyvenimas bendruomenėse būtų kuriamas ant autentiškos Evangelijos pamatų.

Tos dienos piligrimų malda buvo palydėta Klaipėdos karinių jūrų pajėgų orkestro, Klaipėdos Taikos Karalienės, Kavarsko, Telšių, Ukmergės, Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios parapijų chorų. Apreiškimo koplyčioje Šakių giedotojai pakvietė į Kalnus, o vakare čia vyko Taizé pamaldos. Agapėje popiet linksmino Ukmergės vaikų muzikos mokyklos ansamblis.

Šiluvoje kasdien gausiai jubiliejiniuose atlaiduose dalyvaujančius žmones, suprantama, pirmiausia pasitinka didingos Bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios šventovės, dabar – ir erdvi sakrali aikštė tarp jų. Visiems atvykstantiems informacinėje palapinėje skelbiama informacija apie dienos pamaldas, registruojamos organizuotai atvykusios piligrimų grupės, skelbiama kita piligrimui svarbi informacija. Ją taip pat mielai pasidalija ir jaunieji savanoriai, kurie padeda išlaikyti pamaldų rimtį bei tvarką renginiuose.

Į Šiluvą vykstantiems pravarti piligrimystės dvasinę prasmę aiškinanti medžiaga (skelbiama http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=282); giesmės, informacija apie Jubiliejaus programą ir kt. skelbiama http://www.siluva.lt/index.php?id=126 bei www.siluva.lt .

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, el. paštas info@kn.lcn.lt