siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 07 Jubiliejus Šiluvoje: JAUNIMO ŠVENTĖ ir POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II viešnagės Lietuvoje 15 METŲ SUKAKTIES paminėjimas. Jono Pauliaus II paminklo atidengimas
Paskelbta: 2008-09-07


Rugsėjo 7 d., sekmadienį, Šiluva, atsinaujinusi ir pasipuošusi, rengiantis Jubiliejui tapusi kuriamo Jono Pauliaus II piligrimų kelio dalimi ir gerokai patogesne piligrimystės vieta, pasitiko itin jaunatvišką piligrimų minią. Tądien čia vykusioje Jaunimo šventėje dalyvavo dar iš vakaro pėsčiomis nuo Raseinių atkeliavę 500 jaunuolių bei jaunimas iš įvairių Lietuvos kampelių, prisijungęs vėliau (apie žygį žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=290 ). Daugiau kaip 15 tūkst. maldininkų (tarp jų buvo atvykusių ir iš užsienio šalių) minia aikštėje prieš pagrindines pamaldas pusiaudienį plojimais pasitiko nuo penktadienio iš Kryžių kalno žygiavusius jaunuosius (beveik pusantro tūkstančio) piligrimus, visą kelią lydėtus nepailstančio Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio. Plojimais padėkota ir ypatingai pasiaukojusiems piligrimams, įveikusiems beveik 4 tūkst. km atgailos kelionę pėsčiomis iš Lurdo į Lietuvą. Saulėje plaikstėsi įvairių jaunimo organizacijų, sambūrių, bendruomenių vėliavos. Ir, suprantama, jaunatviška jungtinio jaunimo choro giesme palydėtos pagrindinės iškilmingos pamaldos.

Šia Jaunimo švente sekmadienį Šiluvoje paminėta popiežiaus Jono Pauliaus II, savo pontifikato metais visad palaikiusio ir skatinusio jaunimo iniciatyvas Bažnyčioje ir visuomenėje, vizito Lietuvoje ir drauge Šiluvoje 15 metų sukaktis. Viešnagės įamžinimo ir dėkingumo ženklas buvo malda per pagrindines šv. Mišias prašant Dievo Tarnui Jonui Pauliui II altoriaus garbės bei paminklo jam pašventinimas sakralioje aikštėje tarp Bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai tądien vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, svečiai – Varmijos (Olštyno) arkivyskupas Wojciechas Ziemba, Kroatijos kariuomenės ordinaras vyskupas Jurajus Jezerinacas ir generalvikaras Josipas Šantićius; taip pat Telšių vyskupas Jonas Boruta, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupijų kunigai. Sveikindamas visus arkiv. S. Tamkevičius išsakė didžiulį džiaugsmą taip gausiai susirinkusiais prie Viešpaties altoriaus ir Dievo Motinos Šiluvoje. Žodį taręs apaštališkasis nuncijus užtikrino, kad šioje gražioje šventėje dvasiškai, širdimi, dalyvauja ir sveikinimą perduodantis Šventasis Tėvas Benediktas XVI, kaip savo artumo ženklą į Jubiliejaus iškilmes rugsėjo 14 d. atsiųsiantis savo pasiuntinį.

Per homiliją arkiv. S. Tamkevičius prisiminė brangųjį popiežiaus Jono Pauliaus II asmenį, jo viešnagę Lietuvoje, išsakytus palinkėjimus ir paraginimus Lietuvos žmonėms. „Atvykęs į Šiluvą popiežius Jonas Paulius II linkėjo mums ramybės ir taikos, bet drauge ragino daryti visa, kad Kristus taptų mūsų gyvenimo ir mūsų kuriamos demokratijos uola“, – sakė ganytojas kviesdamas ir drąsindamas, ypač jaunimą, kaip ragino pirmaisiais nepriklausomybės metais apsilankęs popiežius, kurti gyvenimą ant Evangelijos uolos, melsti, kad „Dievo Dvasia pripildytų mus visus tiesos ir meilės dovanų, kurios, anot Jono Pauliaus II, reikalingos siekiant atnaujinti Lietuvos gyvenimą (visą homiliją žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,932 ).

Popiežiaus Jono Pauliaus atminimas Šiluvoje įamžintas jam skirtu paminklu, kuris atidengtas ir pašventintas šv. Mišių pabaigoje iškilmingoje ceremonijoje. Ji pradėta Lietuvo kariuomenės garbės kuopos karių ir orkestro atliktais Lietuvos ir Vatikano valstybių himnais, pagarbioje tyloje išklausytas lietuviškai pasakytos Jono Pauliaus II kalbos Šiluvoje 1993-aisiais (ją žr. http://www.lcn.lt/b_dokumentai/popiezius_Lietuvoje/JP2_14.html) įrašas. Paminklo atidengimo aktą perskaitė Apaštalų Sosto garbės prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, jį pasirašė ganytojai ir kūrinio autorius. Paminklo atidengimo metu nuskambėjo Bazilikos varpai. Piligrimui Jonui Pauliui II skirtą paminklą, pastatytą Kauno arkivyskupijos kunigų ir tikinčiųjų, pašventino arkiv. S. Tamkevičius. Pasveikinimo žodį taręs svečias arkiv. W. Ziemba pasidžiaugė, kad yra pakviestas dalyvauti Jubiliejinėse iškilmėse, kaip dalyvavo ir Jono Pauliaus II kelionėje aplankant Šiluvą, ypač iškėlė Lietuvos jaunimo vaidmenį išlaikant ir perduodant tėvų tikėjimą. „Tegu gerasis Dievas suteikia Kauno arkivyskupijai ir visai Lietuvos Bažnyčiai palaimą“ , – palinkėjo svečias. Ceremonijoje kalbėjęs paminklo autorius, pasaulyje žinomas skulptorius prof. Czeslaw Dzwigaj iš Krokuvos dailės akademijos (Lenkija) sakė, jog paminklai statomi tam, kad jie liudytų ateities kartoms tautos tikėjimą ir tapatybę. Šis paminklas, vaizduojantis Šventąjį Tėvą, priglaudusį prie krūtinės Šiluvos Dievo Motinos paveikslą, turi ludyti, jog niekada nebus nuviltas tas, kuris pasitiki Švč. M. Marija. Arkiv. S. Tamkevičius padėkojo prof. C. Dzwigaj ir visiems iškilmių dalyviams, atkreipdamas dėmesį, jog paminklas, prasmingai ištiesta popiežiaus ranka sutiksiantis visus Šiluvos piligrimus, mokys meilės Marijai ir tikro krikščioniško gyvenimo. Popiežiaus atminimą garbės kuopos kariai pagerbė salvėmis.

Jono Pauliaus II dvasinį palikimą vėliau priminė Karolio Vojtylos pjesės „Priešais juvelyro parduotuvę“ skaitymai (atliko Kauno dramos teatro aktoriai R. Staliliūnaitė ir E. Stancikas) jaunųjų klausytojų pilnutėlėje Šiluvos mokyklos salėje.

Kaip tik už juos, visą Lietuvos jaunimą, jų ugdytojus melstasi ir kitose šv. Mišiose, kurios aukotos nuo pat ryto Apsireiškimo koplyčioje ir Bazilikoje. Čia po pietų šv. Mišias už Lietuvos piligrimus aukojo ir homiliją pasakė vysk. J. Ivanauskas.

Vakaro šv. Mišiose (prieš jas į vakaro maldą kvietė seminarijos auklėtiniai, Šiluvos jaunimas, VU „Schola cantorum Vilnensis“ (vadovas R. Gražinis) prašyta Viešpaties ypač svarbios malonės – padėti jaunimui atpažinti savo pašaukimą. Liturgijai vadovavo ir homiliją pasakė mons. V. Grigaravičius, Kauno I dekanato dekanas. Gausiai dalyvavę šio dekanato kunigai tądien teikė piligrimams sielovadinius patarnavimus.

Pagrindines iškilmes transliavo Lietuvos nacionalinė televizija, radijo „Klasikos“ programa.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, el. paštas info@kn.lcn.lt