siluva.lt
400 m. JubiliejusPamaldos  •  Procesijos ir eisenos  •  Litanija  •  Novena  •  Maldos  •  Giesmės  •  Intencijos  • 
 
Giesmės

Marijos Vardas
Į didžiuosius atlaidus Šiluvon keliaujant maldininkų giesmė

Marijos Vardas maloni saldybė,
Dangaus ir žemės tikriausia grožybė;
Tam vardui aukštą garbę atiduokim,
Nuoširdžioj meilėj' giesmeles giedokim.

Vardas Marijos didžiai yr' garbingas,
Ant visų šventų vardų yr' šlovingas.
Tą brangų vardą su šlove minėkim.
Šaukimės į jį, jame viltį dėkim.

Vardo Marijos neišrado protas,
Šventos Trejybės jisai yra duotas,
Tą vardą šlovin' ir žemė, ir Dangus,
Nes jis visiems mums meilingas ir brangus.

Tas šventas vardas, tai malonių marė,
Didžiausią laimę pasauliui padarė,
Visiems malonus, kas darbuose teisus,
Tik klaidžiatikiams apsireiškia baisus.

Vardas Marijos brangi mūsų laimė,
Duod tikrą viltį, atitolini baimę;
Yra tai žvaigždė didžiausio šviesumo,
Žiba, kaip saulė, auksinio gražumo.

Jei kuomet eitum ant negero darbo,
Primink mintyje tik Marijos vardą. -
Nors slydus krantas, vienok nepaslysi,
Negi klaidingam' kelyje paklysi.

Jei kuomet širdis nuliūdus stosis,
Arba jei akys ašaromis rasosis,
Vardą Marijos turėk širdyj savo,
O pavirs džiaugsmu nuliūdimas tavo.

Jei priešai tave smarkiai persekiotų,
Arba nerami sąžinė vaitotų,
Ieškok pašalpos pas vardą Marijos,
O pragaiš viskas, ko taip širdis bijos.

O kad jau dienos baigsis čia buvimo
Ir ateis baisi valanda mirimo,
Marijos Vardas duos tuomet linksmybės,
Atstums kartumą, o suteiks saldybės!

Seni ir jauni, sveiki ir ligoti,
Eikim Marijos malonės ieškoti;
Brangų Jos vardą nuoširdžiai minėkim,
„Sveika Marija“ maldingai kalbėkim!

Glauskimės visi po Jos švento sparno,
Šelps Ji kiekvieną - tarnaitę ir tarną;
Savo malone apveizės kiekvieną,
Sergės nuo kalčių ir naktį, ir dieną.

Švenčiausia Pana, malonės šaltini,
Gerus Tu myli ir nuo pikta gini.
Išmelsk mums laimę geriems pažadėtą,
O paskui danguj' tarp šventųjų vietą. Amen.


(Šaltinis – Šiluvos knygelė garbinimui stebuklingos Šv. P. Marijos Šiluvoje.
Išleido kunigas J. Gendrėnas, 1930 m., p. 114–115.)