Kas gali būti Draugijos nariais?

Draugijos nariai gali būti dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, praktikuojantys katalikai pasauliečiai, taip pat ir tie, kurie jau priklauso kitoms katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms, draugijoms, maldos grupėms ir pan.

Garbės natystė Draugijoje jos Tarybos gali būti suteikta to vertiems geradariams ir Draugijos bičiuliams, pripažįstant jų nuoširdžią tarnystę ir kilnumą, kad jie galėtų dalytis dvasinėmis vertybėmis ir dovanomis.

Kaip įstoti į Draugiją?

Norint tapti draugijos nariu reikia kreiptis į savo parapijos kleboną arba parapijoje veikiančio Draugijos skyriaus vadovą.

Priėmimas į Draugiją paprastai vyksta Šiluvoje, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje arba Apsireiškimo koplyčioje. Nustaytą dieną po šv. Mišių kandidatas (arba kandidatai) viešai išreiškia norą tapti Draugijos nariu ir pasižadėjimą laikytis įsipareigojimų, pasirašo Įsipareigojimą, ir jam įteikiamas Nario pažymėjimas.

Statutiniai Draugijos narių įsipareigojimai:

 • Dalyvauti kartą per mėnesį (ar ypatingomis progomis) aukojamose šv. Mišiose už Draugijos narius.
 • Atsižvelgiant į galimybes, pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir šeštadieniais dalyvauti šv. Mišiose ir priimti šv. Komuniją.
 • Adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą.
 • Aktyviai dalyvauti liturgijoje.
 • Kasdien skaityti ir apmąstyti Šventojo Rašto ištrauką, melstis su juo.
 • Kasdien melsti Švč. Mergelės Marijos užtarimo pasirinkta malda (rožinio dalimi, litanija, kitomis maldomis).
 • Nuolat melsti dvasinių pašaukimų.
 • Dalyvauti draugijos narių susirinkimuose, kurie skiriami dvasiai ugdyti ir veiklai aptarti.
 • Atsižvelgiant į galimybes, švęsti Marijos dieną ir tradicinius atlaidus Šiluvoje.
 • Kasmet dalyvauti rekolekcijose pasirinktu būdu.
 • Atsiliepti į draugijos veiklos iniciatyvas.
 • Atsižvelgiant į aplinkybes, padėti organizuoti piligrimines keliones į Šiluvą ir jose dalyvauti.
 • Savo aplinkoje skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią.
 • Negalėdamas atlikti įsipareigojimų, narys nepadaro nuodėmės.

Draugijos nariai turi teisę:

 • nustatyta tvarka nešioti skiriamuosius Draugijos narių ženklus;
 • gauti reikiamą pagalbą dvasiniam augimui ir veiklai;
 • dalyvauti Draugijos organizuojamoje veikloje ir renginiuose;
 • rinkti narius į Tarybą ir pats būti išrinktas.

+

Pasiaukojimo Šiluvos Dievo Motinai aktas ir įsipareigojimas
stojant į Šiluvos Švč. M. Marijos draugiją

Marija, ŠILUVOS MERGELE, gailestingoji Motina,
dangaus Karaliene ir nusidėjelių Gynėja,
aš aukojuosi Tau ir pasivedu Tavo globai.
Pavedu Tau save ir savo gyvenimą:
visa, kas esu, ką turiu ir ką myliu, tesinaudoja Tavo motiniška globa.
Kad šis mano pasiaukojimas būtų tvirtas,
šiandien šioje Tavo šventovėje aš atnaujinu Krikšto pažadus,
Pirmosios šventosios Komunijos ir Sutvirtinimo įsipareigojimus.
Pasižadu visuomet drąsiai išpažinti šventąjį Romos katalikų tikėjimą,
būti klusnus(-i) popiežiui ir jo skirtiems vyskupams.
Taip pat, būdamas(-a) Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos nariu(-e),
pasižadu  stengtis kuo uoliau gyventi pagal Dievo įsakymus,
Jėzaus Kristaus Evangeliją ir Bažnyčios Mokymą,
kuo nuoširdžiau atlikti savo tiesiogines pareigas,
skaityti ir pažinti Šventąjį Raštą bei melstis su juo.
Pasižadu branginti Eucharistiją ir rūpintis,
kad kuo daugiau katalikų suvoktų sekmadienio šventimo svarbą,
melstis už kunigus ir prašyti dvasinių pašaukimų,
puoselėti Dievo ir artimo meilę bei Gerosios Naujienos viltį savo aplinkoje.
Šiluvos Mergele, Dievo Motina,
pasižadu skleisti Tavo apsireiškimo Šiluvoje žinią,
rūpintis Šiluvos šventove ir iš visos širdies stengtis,
kad mano širdyje, parapijoje ir Tėvynėje
per amžius būtų garbinamas Tavo Sūnus.
Amen.