Tai bendrija, vienijanti žmones, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove.

Draugija įsteigta 2009 m. balandžio 9 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus patvirtintu dekretu, atsiliepiant į nuoširdų tikinčiųjų pamaldumą bei siekiant dar plačiau skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią.

Draugija savo veikloje vadovaujasi arkivyskupo patvirtintu Statutu.

Draugijos veikla organizuojama arkivyskupijos, dekanato ir parapijos (rektorato) lygmenimis.

Draugijos nariais gali būti dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, praktikuojantys katalikai pasauliečiai, taip pat ir tie, kurie jau priklauso kitoms katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms, draugijoms, maldos grupėms ir pan.

Draugijos įsteigimo dekretas

ŠILUVOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS DRAUGIJOS ĮSTEIGIMO DEKRETAS

1608 metais Šiluvoje įvykęs Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimas tapo regimu ženklu ir regima Dievo dovana istorijos audrų blaškomai mūsų tautai. Nuo tada šio įvykio prisiminimas ir gausios Marijos užtarimu gaunamos malonės gaivino Lietuvos žmones ir padėjo jiems išsaugoti ištikimybę Kristaus Evangelijos nušviestam keliui.

Mūsų žmonės parodė ypatingą pamaldumą Šiluvos Dievo Motinai, kreipdamiesi į ją, ištikti sunkumų ir vargų, kreipėsi kupini vilties, susilaukdavo gausių malonių, ir iki šiol ši šventovė yra gausiai lankoma tikinčiųjų.

Suvokdamas savo, kaip Ganytojo, atsakomybę, trokšdamas atsiliepti į nuoširdų tikinčiųjų pamaldumą bei siekdamas dar plačiau skleisti Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią, šiuo dekretu

STEIGIU ŠILUVOS ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS DRAUGIJĄ.

Draugija veikia vadovaudamasi mano patvirtintu Draugijos STATUTU.

Visus, kurie įsijungs į šios Draugijos veiklą, raginu kuo sąžiningiau gyventi pagal Dievo įsakymus, Jėzaus Kristaus Evangeliją ir Bažnyčios Mokymą, nuoširdžiai atlikti tiesiogines pareigas, siekti šventumo sekant Kristumi, branginti Eucharistiją ir rūpintis, kad kuo daugiau katalikų suvoktų sekmadienio šventimo svarbą, skaityti ir pažinti Šventąjį Raštą, melstis su juo, melstis už kunigus ir prašyti dvasinių pašaukimų, praktikuoti pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, rūpintis Šiluvos šventove, skleisti Dievo ir artimo meilę bei Gerosios Naujienos viltį savo aplinkoje.

Tegul visą mūsų gyvenimą savo meile lydi Viešpats Dievas ir globoja Švenčiausioji Mergelė Marija, šventasis Kazimieras bei palaimintasis Jurgis Matulaitis.

Kaunas, 2009-ųjų Jubiliejinių Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metų balandžio mėnesio 9 diena, Didysis ketvirtadienis, N. 73.

† Sigitas TAMKEVIČIUS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas

Mons. Adolfas GRUŠAS
Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris